පොලිස් ප්‍රතිසංවිධාන කමිටුව

ලිපිනය:
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය.
14 වන මහළ, “සුහුරුපාය”
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
+94 112 186 101
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.