මෙයට වසර 150 කට පෙර පිහිටුවන ලද ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය දශක ගණනාවක් පුරා මෙරට පැවති ගැටුම්කාරි වාතාවරණය හමුවේ නිරන්තරව ඔපමට්ටම් වෙමින් වත්මන් තත්ත්වය දක්වා ප්‍රසාරණය විය. යහපාලනයේත්, නීතියේ ආධිපත්‍යයයේත් මූලික ප්‍රතිපත්ති සුරක්ෂිත කෙරෙන්නා වූ, බලකායක සිට සේවාවක් දක්වා එය පරිවර්තනය කිරීම උදෙසාත් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික, පශ්චාත් - යුධ වාතාවරණයක් සහිත සමාජයකට සුදුසු වන පරිදි සකස් කිරීමටත් සැලකිය යුතු ප්‍රතිසංවිධානයක් අවශ්‍ය වේ. මින් පෙර සිදු කල පොලිස් ප්‍රතිසංවිධාන හරහා අපේක්ෂිත පරමාර්ථ පූර්ණ වශයෙන් අත්පත් කර ගැනීමට අපොහොසත් වූ බැවින් ඵලදායි සහ වගවීමෙන් යුක්ත පොලිස් සේවාවක් සඳහා වන මහජන අපේක්ෂාවන් සහ වත්මන් පොලිස් සේවාවේ සැලසුම් සහ කාර්යසාධනය අතර තවමත් සැලකිය යුතු පරතරයක් පවතින බව හඳුනා ගෙන ඇත. නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පොලිසිකරණය සඳහා වැදගත් වන්නාවූ ප්‍රතිසංවිධාන වෙනුවෙන් අවශ්‍ය මිණුම් දඬු හඳුන්වා දීම පහසුකිරීම සඳහා පොලිස් ප්‍රතිසංවිධාන කමිටුව (PRC) පිහිටුවන ලද්දේ එබැවිනි.

දැක්ම

පුරවැසියන්ට හා නීතියට වග කියන්නා වූ ද යහපාලනය දිරිගන්වන්නා වූද සියළුම දෙනා වෙත ඵලදායි ආකාරයෙන් සහ අපක්ෂපාතීව සේවාවන් සපයන්නා වූ ද වෘත්තීමය පොලිස් සේවාවක් වශයෙන් පොලිස් සේවාව ඉහළ නැංවීම ප්‍රතිසංවිධාන ක්‍රියාවලියේ සමස්ත දැක්ම වේ.

අරමුණු

  • වෘත්තීයභාවය සහ ප්‍රමිතීන් ඉහළ නැංවීම.
  • වගවීම සහ විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කිරීම.
  • මානව අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාවට නැංවීම සහ දිරිගැන්වීම.
  • අපරාධ වැලැක්වීම.
  • අපරාධ බිය අවම කිරීම සහ පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ හැඟීම වර්ධනය කිරීම.
  • මහජනයාගේ විශ්වාසනීයත්වය සහ රහස්‍යභාවය වැඩිදියුණු කීරීම.